Strict Standards: Declaration of mosDMDocument::load() should be compatible with JTable::load($keys = NULL, $reset = true) in /home/chuvanan/public_html/administrator/components/com_docman/docman.class.php on line 0

Strict Standards: Declaration of mosDMDocument::save() should be compatible with JTable::save($src, $orderingFilter = '', $ignore = '') in /home/chuvanan/public_html/administrator/components/com_docman/docman.class.php on line 0

Strict Standards: Declaration of mosDMDocument::move() should be compatible with JTable::move($delta, $where = '') in /home/chuvanan/public_html/administrator/components/com_docman/docman.class.php on line 0

Strict Standards: Declaration of mosDMDocument::publish() should be compatible with JTable::publish($pks = NULL, $state = 1, $userId = 0) in /home/chuvanan/public_html/administrator/components/com_docman/docman.class.php on line 0

Strict Standards: Declaration of mosDMCategory::getInstance() should be compatible with JTable::getInstance($type, $prefix = 'JTable', $config = Array) in /home/chuvanan/public_html/administrator/components/com_docman/docman.class.php on line 0

Strict Standards: Declaration of JParameter::loadSetupFile() should be compatible with JRegistry::loadSetupFile() in /home/chuvanan/public_html/libraries/joomla/html/parameter.php on line 0

Nội Qui

(được tu chính bởi Đại hội Thường niên ngày 22 th.6, 2008)

Điều 1 : Trụ sở Hội

Đoạn 1. Trụ sở chính.

Trụ sở chính của Hội để điều hành công việc được đặt tại Quận Hạt Santa Clara, California.

Đoạn 2. Các trụ sở khác.

Hội có thể thiết lập các trụ sở khác tại các nơi khác trong hay ngoài tiểu bang California khi thấy cần để điều hành công việc và tùy ở quyết định của Ban Chấp Hành.

Điều 2 : Mục đich và Tôn chỉ

Mục đích và đường lối hoạt động chính yếu của Hội là : Phát huy tinh thần tương trợ giữa các cựu học sinh Chu Văn An trong các lãnh vực giáo dục, văn hoá, dịch vụ xã hội và để bảo tồn nền văn hóa và phong tục tập quán của Việt Nam v.v…bằng cách tổ chức các chương trình huấn nghệ và cố vấn nghề nghiệp, tổ chức các buổi hội thảo công cộng, các buổi diễn thuyết về văn hoá Việt Nam, các buổi trình diễn về các vũ điệu dân tộc và kịch nghệ.

Các hoạt động nêu trên không được đi ngược lại lập trường của người Việt tỵ nạn Cộng Sản là không chấp nhận chê độ Cộng Sản Việt Nam.

Điều 3 : Hội Viên.

Đoạn 1. Nhiệm vụ và quyền lợi của Hội viên.

Hội chỉ có 1 loại hội viên. Không có 1 hội viên nào được phép giữ hơn một ghế hội viên trong Hội. Tất cá các hội viên đều có cùng quyền hạn và trách vụ ngang nhau.

Đoạn 2. Điều kiện gia nhập.

Tất cả các cựu học sinh Chu Văn An đều có quyền gia nhập để trở thành hội viên của Hội.

Đoạn 3. Thể lệ gia nhập.

Các đơn xin gia nhập Hội, đều phải ghi rõ điạ chỉ, những năm theo học và phải được ít nhất 1 hội viên giới thiệu, ngoại trừ đương đơn xuất trình được thẻ học sinh của trương hay được sự giới thiệu của một cựu giáo sư của trường.

Các cựu học sinh Chu Văn An đã từng tham gia các sinh hoạt của Hội hoặc có ủng hộ tài chánh cho Hội đều được coi là hội viên chính thức.

Đoạn 4. Lệ phí gia nhập và niên liễm.

Không một khỏan lệ phí nào được thâu về đơn xin gia nhập Hội Niên liễn sẽ do Ban Chấp Hành quyết định tùy thời điểm và do các hội viên đóng góp.

Đoạn 5. Tính cách bất chuyển hoán hội viên.

Không một hội viên nào được phép chuyển nhượng quyền hội viên. Quyền hạn của hội viên chấm dứt khi hội viên qua đời.

Đoạn 6.

Chấm dứt quyền hội viên.

a) Khi một hội viên đích thân hay gửi văn thư cho Hội Trưởng hay Tổng Thư Ký của Hội để thông báo ý muốn ra khỏi Hội

b) Khi hội viên qua đời.

c) Khi hội viên không đóng niên liễn đúng thời hạn hoặc trong 3 năm liền không có ủng hộ hoặc tham gia sinh hoạt của Hội.

d) Khi có quyết định của Ban Chấp Hành xác nhận hội viên đã có hành vi có phương hại trầm trọng đến quyền lợi hoặc thanh danh của Hội hoặc trái với mục tiêu, đường lối của Hội.

Điều 4: Các phiên họp của hội viên.

Đoạn 1. Địa điểm họp.

Các phiên họp sẽ được tổ chức tại trụ sở chính của Hội.

Đoạn 2. Phiên họp thường niên.

Phiên họp thường niên tổ chức vào tháng 12 hoặc ngày tháng thuận tiện ( không qúa trước hay sau 3 tháng ngày Ban Chấp Hành đương nhiệm mãn hạn) để bầu Ban Chấp Hành và để quyết định những vấn đề được đại hội đưa ra biểu quyết. Mọi chức vụ trong Ban Chấp Hành đều được bầu theo thể thức đon danh và kín. Mỗi hội viên chỉ có một phiếu để bầu trừ phi được hội viên khác úy quyền Tùy ở số ghế ấn định cho Ban Chấp Hành, ứng viện có số phiếu nhiều nhất sẽ được chọn vào Ban Chấp Hành.

Đoạn 3. Các phiên họp đặc biệt.

Các phiên họp đặc biệt có thể do Ban Chấp Hành triệu tập hay do ít nhất 10% số hội viên có quyền bầu phiếu triệu tập.

Các phiên họp đặc biệt cũng có thể được triệu tập bởi Ban Cố Vấn nếu Ban Chấp Hành không chịu triệu tập mặc dầu đã có lời yêu cầu của Ban Cố Vấn.

Đoạn 4. Thông báo phiên họp.

Ngày giờ và nơi họp phải được thông báo cho hội viên bằng thư ít nhất 10 ngày trước ngày họp.

Đoạn 5. Túc số cần thiết cho các phiên họp.

Túc số cần thiết là 1/3 số hội viên của Hội. Nếu không đủ túc số cần thiết, phiên họp của hội viên sẽ được hoãn tới ngày giờ do quyết định của đa số hội viên hiện diện hoặc có ủy quyền nhưng công việc nào được bàn tới.

Đoạn 6. Sự Ủy quyền.

Trong các phiên họp của hội viên, một hội viên hiện diện có quyền bầu thế cho hội viên vắng mặt nếu có giấy ủy quyền của của hội viên vắng mặt đó.

Đoạn 7. Quyền đầu phiếu.

Mỗi hội viên có quyền bỏ 1 phiếu cho một vấn đề được đua ra biểu quyết. Đầu phiếu ở các phiên họp hợp lệ của hội viên sẽ thực hiện dưới hình thức bỏ phiếu bằng cách giơ tay. Tuy nhiên cuộc đầu phiếu bầu Ban Chấp Hành sẽ thực hiện bằng bỏ phiếu kín.

Điều 5. Ban Chấp Hành.

Đoạn 1. Số người

Hội sẽ không dưới 5 hay hơn 9 người trong Ban Chấp Hành. Số người chính xác sẽ do Ban Chấp Hành hay Đại Hội ấn định theo trong giới hạn này như đã quy định.

Đoạn 2. Quyền hạn.

Ban Chấp Hành sẽ thi hành các quyền hạn của Hội, kiểm soát tài sản của Hội và điều hành công việc Hội, ngoại trừ quy định khác của bản Nội Quy.

Đoạn 3. Nhiệm Kỳ.

Mỗi thành viên trong Ban Chấp Hành sẽ giữ nhiệm kỳ cho tới khoá họp thường niên kế tiếp để bầu Ban Chấp Hành mới như đã quy định trong bản Nội Quy và cho tới khi người kế nhiệm được chọn.

Nhiệm kỳ của các thành viên trong Ban Chấp Hành là 2 năm và có thể tái cử.

Đoạn 4. Thù lao.

Các thành viên trong Ban Chấp Hành không có thù lao.

Đoạn 5. Các phiên họp của Ban Chấp Hành.

a/ Ban Chấp Hành sẽ họp định kỳ tại trụ sở chính của Hội vào mỗi Thứ Bẩy đầu tháng. Các phiên họp đặc biệt có thể được vị Hội Trưởng, Phó Hội Trưởng hay 3 thành viên trong Ban Chấp Hành triệu tập. Ngày giờ và điạ điểm của phiên họp sẽ do người triệu tập phiên họp quyết định.

b/ Thông báo về ngày giờ và điạ điểm họp phải được tống đạt tới các thành viên trong Ban Chấp Hành ít nhất là 10 ngày trước buổi họp. Thông báo này không áp dụng cho các buổi họp thường lệ.

c/ Đa số các các vị thành viên trong Ban Chấp Hành sẻ ấn định túc số cho buổi họp.

d/ Trong trường hợp không đủ túc số, Ban Chấp Hành sẽ không được phép biểu quyết bất cứ vấn đề gì ngoại trừ những gì đã ghi rõ trong bản Nội Quy.

Điều 6. Thành Viên Ban Chấp Hành.

Đoạn 1. Số thành viên trong Ban Chấp Hành.

Số thành viên trong Ban Chấp Hành gồm có 1 Hội Trưởng, 1 Phó Hội Trưởng, 1Tổng Thư Ký, 1 Phó Tổng Thư Ký, 1 Thủ Qũy và 4 thành viên khác.

Đoạn 2. Điều kiện Bầu cử, Nhiệm kỳ và Điền khuyết.

Các thành viên trong Ban Chấp Hành sẽ được các hội viên bầu trong phiên họp hàng năm. Nhiệm kỳ sẽ là nhiệm kỳ của các thành viên trong Ban Chấp Hành . Mỗi khi có ghế trống thì Ban Chấp Hành sẽ chọn người để điền khuyết.

Đoạn 3. Nhiệm vụ của Hội Trưởng.

Hội Trưởng là thành viên đại diện Hội. Hội Trưởng có nhiệm vụ thi hành và giám sát mọi công việc của Hội như đã được Bản Nội Quy quy định hay được Ban Chấp Hành đề ra trong buổi họp.

Đoạn 4. Nhiệm vụ của Phó Hội Trưởng.

Phó Hội Trưởng sẽ thi hành các nhiệm vụ và có tất cả các quyền hạn của Hội Trưởng khi Hội Trưởng vắng mặt thay mất khả năng thi hành nhiệm vụ.

Đoạn 5. Nhiệm vụ của Tổng Thư Ký.

Tổng Thư Ký có nhiệm vụ giữ biên bản các buổi họp của đại hội thương niên cũng như của Ban Chấp Hành. Tổng Thư Ký là người quản thủ tất cả tài liệu, hồ sơ, sổ sách của Hội và cũng là người gửi thông báo tới hội viên theo luật và theo bản nội quy quy định. Nói một cách tổng quát, Tổng Thư Ký thi hành tất cả nhiệm vụ của văn phòng Tổng Thư Ký và những nhiệm vụ khác mà luật pháp hay nội cho phép hay do Ban Chấp Hành cho phép.

Đoạn 6. Nhiệm vụ của Phó Tổng Thư Ký.

Phó Tổng Thư Ký phụ giúp Tổng Thư Ký diều hành công việc của văn phòng Tổng Thư Ký. Khi Tổng Thư Ký vắng mặt hay không thể thi hành nhiệm vụ được thì Phó Tổng Thư Ký sẽ làm mọi công tác của Tổng Thư Ký.

Đoạn 7. Nhiệm vụ của Thủ Qũy.

Thủ qũy sẽ chịu trách nhiệm và giữ gìn tất cả tiền qũy của Hội, ký thác tiền vào Ngân Hàng theo yêu cầu của Ban Chấp Hành, giữ gìn một cách đứng đắn và đầy đủ tài sản của Hội. Lập bản báo cáo tài chánh và sổ sách kế toán lên Ban Chấp Hành và toàn thể hội viên theo lời yêu cầu của Ban Chấp Hành hay của hội viên. Nói một cách tổng quát, Thủ Qũy thi hành moi nhiệm vụ liên quan tới tài chánh theo luật định hay theo quy định của bản Điều Lệ hay do Ban Chấp Hành trao phó.

Điều 7. Các Ủy Ban.

Ban Chấp Hành có thể lập các Ủy Ban phụ trách các công tác đặc biệt . Việc biểu quyết thành lập các Ủy Ban Đặc Biệt này sẽ bao gồm việc lựa chọn người vào Ủy Ban, chọn vị Chủ Tịch Ủy Ban và ấn định mục tiêu của Ủy Ban.

Điều 7 (mới). Ban Cố Vấn.

Đoạn 1. Thành phần.

Các cựu Hội Trường đương nhiên là thành viên của Ban Cố Vấn. Cựu Hội Trưởng niên trưởng sẽ là Chủ Tịch Ban Cố Vấn và có nhiệm vụ điều hành Ban Cố Vấn.

Đoạn 2. Nhiệm vụ và quyền hạn.

a) Ban Cố Vấn có quyền yêu cầu Ban Chấp Hành tường trình về những hoạt động cũng như về sự chi tiêu của Hội nếu thấy có điều gì không được rõ ràng về tài chánh cũng như về lập trường của Hội.

b) Nếu nhiệm kỳ Ban Chấp Hành đã mãn qúa 3 tháng mà Ban Chấp Hành không chịu tổ chức bầu Ban Chấp Hành mới, Ban Cố Vấn có quyền triệu tập phiên họp đặc biệt để bầu Ban Chấp Hành mới.

Điều 8. Chi Phiếu, Giấy Nợ, Giao Kèo.

Mọi chi phiếu, giấy nợ, lệnh chi trả và mọi giấy tờ về nợ nần của Hội sẽ được Thủ Qũy ký tên và Hội Trương ký bồi thự. Mọi giao kèo, khế ước , hay những tài sản đứng tên Hội hay nhân danh Hội sẽ do Tổng Thư Ký ký tên và Hội Trưởng ký tên bối thự và phải có đính kèm quyết định của Ban Chấp Hành do Tổng Thư Ký ký tên xác nhận quyền được phép thi hành.

Điều 9. Tài Khóa.

Tài khoá của Hội bát đầu từ ngày 1 tháng 01 và chấm dứt vào ngày 31 tháng 12 mỗi năm.

Điều 10. Tu Chính.

Mọi tu chính về bản Nội Quy này đều phải có đa số phiếu cửa hội viên chấp thuận.

Thỏa thuận của Ban Chấp Hành Lâm Thời về bản Nội Quy.
Chúng tôi, những ngưới ký tên dưới đây là những thành viên trong Ban Chấp Hành Lâm Thời của Hội Ái Hữu Cực Học Sinh Chu Văn An, một hội đoàn bất vụ lợi tại California, đồng thỏa thuận những điều quy định trên đây của bản Nội Quy và xem đây là bản Nội Quy chính thức của Hội.

California ngày 2 tháng 8 năm 1988.

Ký tên
Nguyễn Hoàng Hải, MD.    Hội Trưởng
Phạm Hữu Độ                 Phó Hội Trưởng
Lê Duy San                    Tổng Thư Ký
Nguyễn Khắc Điệp           Phó Tổng Thư Ký
Đỗ Thị Nhuận                 Thủ Quỹ

Đại hội Thường niên Hội Ái hữu Cựu Học sinh Chu Văn An Bắc California họp tại 1247 Persian Drive, Sunnyvale, CA 94086 ngày 22 tháng 6 năm 2008 đã biểu quyết chấp thuận những điều sửa đổi được in nghiêng và đậm trong bản Tu Chính Nội Quy này.

Làm tại California ngày 22 tháng 6 năm 2008

Chủ tọa đoàn : Nguyễn Văn Quang và Nguyễn Đoan Phi
Thư ký buổi họp : Phan Quang Nại

Read 9491 times
Bạn đang ở trang: Home Giới Thiệu Chu Văn An Bắc Cali Nội Quy